Anthony Donaldson of Norton Fitzwarren, Taunton

Anthony Donaldson of Norton Fitzwarren, Taunton